Menu

Dokumenty do Pobrania

wniosek.docxZarządzenie  Nr 2/2019

Wójta Gminy Janowice Wielkie

z  dnia  16 stycznia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia terminów postepowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów, terminów postępowania uzupełniającego do Przedszkola Publicznego w Janowicach Wielkich na rok szkolny 2019/2020 .

        Na podstawie art. 154 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Określa  się następujące  terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego do Przedszkola Publicznego w Janowicach Wielkich na rok szkolny 2019/2020.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 01.do  29 marca 2019 r.

1 – 7 sierpnia 2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów, potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20 t ust. 7 ustawy o systemie oświaty.

  do 5 kwietnia 2019 r.

do 8 sierpnia 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola. 

  5 kwietnia 2019 r.

8 sierpnia 2019 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli  zapisania dziecka do Przedszkola Publicznego w Janowicach Wielkich w postaci pisemnego oświadczenia.

 do 12 kwietnia 2019 r.

14 sierpnia 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

12 kwietnia 2019 r.

16 sierpnia 2019 r.

   
   

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Przedszkola Publicznego w Janowicach Wielkich.

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA PRZEZ RODZICÓW

 

Wniosek o przyjecie do przedszkola

Deklaracja kontynuowania

Oświadczenia rodziców

Upowaznienie do odbioru dziecka

Deklaracja godzinowa

Potwierdzenie woli