• WYNIKI REKRUTACJI:

     LISTA KANDYDATÓW ZAPISANYCH DO PRZEDSZKOLA "KOLOROWA KRAINA" W JANOWICACH WIELKICH

     LISTA_DZIECI_ZAPISANYCH_DO_PRZEDSZKOLA_NA_R.SZ._2024-25(1).tif

     eduresized_001(1).jpg    eduresized_002(1).jpg   eduresized_003.jpg

      

      

      

     Procedura rekrutacji dzieci do

     PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO "KOLOROWA KRAINA"

     W JANOWICACH WIELKICH

     §1  Postanowienia ogólne

     1. Dzieci do publicznego przedszkola przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
     2. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.
     3. Ilekroć w niniejszej procedurze używa się określenia rodzice należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

      

     §2. Postępowanie rekrutacyjne

     1. Dzieci w wieku 5- 6 lat, z obszaru gminy Janowice Wielkie,oraz dzieci 3-4 letnie uczęszczające do przedszkola w roku poprzedzającym rekrutację są przyjmowane do przedszkola w pierwszej kolejności poza procesem rekrutacyjnym.
     2. Proces rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:
     1. Podanie do publicznej wiadomości przez organ prowadzący harmonogramu czynności związanych z rekrutacją.
     2. Podanie do publicznej wiadomości przez organ prowadzący przedszkole kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także punktów możliwych do uzyskania.
     3. Określenie liczby miejsc organizowanych w przedszkolu.
     4. Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkoli.
     5. Powołanie komisji rekrutacyjnej.
     6. Wydawanie i przyjmowanie „Wniosków o przyjęcie do przedszkola”.
     7. Ustalenie terminu i miejsca posiedzenia komisji rekrutacyjnej.
     8. Posiedzenie komisji rekrutacyjnej.
     9. Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych.
     10. Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnej.

      

     §3  Zasady postępowania rekrutacyjnego

     1. Postępowanie rekrutacyjne do publicznego przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.
     2. Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub deklarację rezygnacji w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
     3. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3 - 6 lat z zastrzeżeniem pkt. 4 zamieszkałe na obszarze gminy, Rodzic zobowiązany jest do przedłożenia stosownej dokumentacji potwierdzającej zamieszkanie na terenie gminy.
     4. Wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.
     5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach komisja kwalifikacyjna lub w ciągu roku dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
     6. Liczba oddziałów określona jest corocznie w „Arkuszu organizacji przedszkola” i w przypadku zgłoszenia do przedszkola mniejszej liczby dzieci ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.
     7. Dzieci zamieszkałe poza obszarem danej gminy mogą być przyjęte do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina dysponuje nadal wolnymi miejscami w przedszkolu.

      

     §4. Zasady ogłaszania rekrutacji

     1. Organ prowadzący podaje do publicznej wiadomości harmonogram czynności związanych z rekrutacją – do końca stycznia.
     2. Organ prowadzący podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także punktów możliwych do uzyskania – do końca stycznia.
     3. Każdy zainteresowany może zapoznać się z Procedurą Rekrutacji, która zamieszczona jest w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu.
     4. Procedura Rekrutacji może być przekazana osobom zainteresowanym w formie pisemnej na pisemny wniosek zainteresowanego.

      

     §5.  Składanie wniosków dotyczących rekrutacji

     1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica.
     2. Wniosek o przyjęcie do przedszkola składa się do dyrektora przedszkola – nie później niż do końca marca.
     3. Wniosek zawiera:
     1. imię i nazwisko kandydata, datę urodzenia oraz PESEL, a w przypadku braku  PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
     2. imiona i nazwiska rodziców kandydata,
     3. adres zamieszkania i zameldowania rodziców i kandydata,
     4. adres poczty elektronicznej i numery telefonów,

      

     §6.  Kryteria rekrutacyjne

     1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, dotyczący wieku dziecka i miejsca zamieszkania na terenie gminy, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria mające jednakową wartość:
     1. Wielodzietność rodziny dziecka - oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;
     2. Niepełnosprawność dziecka;
     3. Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka;
     4. Niepełnosprawność obojga z rodziców dziecka;
     5. Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka;
     6. Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie – oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę,wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną;
     7. Objęcie dziecka pieczą zastępczą.
     1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowaniu rekrutacyjnego  lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, to na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący Są to:

     Wartość kryterium w punktach

     Dokumenty potwierdzające kryterium

     1.Rodzice / opiekunowie prawni kandydata zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy.

              Oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych

     2.Samotnie wychowujący rodzic / opiekun prawny kandydata  zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy.

     Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego

     3.Do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata.

             Oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych

     4.Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu wynosi co najmniej 7 godzin.

              Deklaracja      rodziców / opiekunów prawnych

     1. W przypadku niedostarczenia dokumentów w terminie, a także wtedy, kiedy z dostarczonych dokumentów nie wynika jednoznacznie prawo do skorzystania z pierwszeństwa w przyjęciu do przedszkola, złożony wniosek jest traktowany tak samo, jak wniosek dotyczący dziecka niekorzystającego z kryteriów.
     2. Nie potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnej równoznaczne jest z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

      

     §7. Dokumenty rekrutacyjne

     1. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów dołącza się do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, są to:
     1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny z klauzulą: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
     2. Niepełnosprawność dziecka - Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.) Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
     3. Niepełnosprawność jednego lub obojga z rodziców - Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.) Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
     4. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz.721 ze zm.). Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
     5. Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie - Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu lub oświadczenie o samotnych wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
     6. Objęcie kandydata pieczą zastępczą - Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.z 2013 r. poz. 135 ze zm.). Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
     1. Oświadczenia, o których mowa powyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności   karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do  zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
     2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do organu prowadzącego o potwierdzenie tych okoliczności. Organ prowadzący potwierdza te okoliczności w ciągu 14 dni.
     3. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego spełnianie kryteriów dokumentowane jest oświadczeniami rodziców.

     §8.  Komisja Rekrutacyjna

     1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola – weryfikuje wnioski o przyjęcie do przedszkola i dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych – nie później niż w terminie 5  dni od ostatniego dnia na złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola.
     2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi co najmniej 3 przedstawicieli Rady Pedagogicznej. W przypadku, gdy nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu jest mniej, skład komisji rekrutacyjnej uzupełnia się o przedstawicieli lub przedstawiciela organu prowadzącego.
     3. Dyrektor wyznacza przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
     4. Przedszkolna  Komisja Rekrutacyjna weryfikuje spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
     5. Posiedzenia Komisji zwoływane są przez jej Przewodniczącego.
     6. Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządza się protokoły, zawierające w szczególności:
     • datę posiedzenia,
     • imiona i nazwiska przewodniczącego i członków komisji,
     • informacje o podjętych czynnościach i rozstrzygnięciach,
     • podpisy przewodniczącego i członków.
     1. Do protokołu postępowania rekrutacyjnego dołącza się:
     • listę zweryfikowanych wniosków o przyjęcie do przedszkola,
     • informacje o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego,
     • listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
     • listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
     1. Przewodniczący Komisji wyznacza termin do złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach oraz zwraca się do organu prowadzącego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, o potwierdzenie tych okoliczności w terminie 3 dni od dnia ostatniego dnia złożenia wniosku o przyjęcie do przedszkola.
     2. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych natychmiast po weryfikacji wniosków.
     3. Rodzice potwierdzają wolę przyjęcia kandydata do przedszkola w formie pisemnego oświadczenia – do dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

     §9.  Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego

     1. Listy dzieci podaje Komisja Rekrutacyjna do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym  miejscu w siedzibie przedszkola –  nie później niż w terminie 5 dni od ostatniego dnia składania wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola. Listy zawierają imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

     §10.  Odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej

     1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
     2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem.
     3. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą uzyskało dziecko w postępowaniu rekrutacyjnym.
     4. Rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
     5. Dyrektor rozpatruje odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej w terminie 5 dni od dnia otrzymania odwołania.
     6. Rodzic, który nie zgadza się z decyzją dyrektora, jest uprawniony do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem dyrektora przedszkola.
     7. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dzieci zamieszkałych w danej gminie, przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia danego roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

     §11.  Postanowienia końcowe

     1. Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego dziecko zamieszkałe na obszarze gminy nie zostało przyjęte do przedszkola, dyrektor informuje o nieprzyjęciu dziecka organ prowadzący.
     2. Dane osobowe dzieci zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.
     3. Dane osobowe dzieci nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres 1 roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
     4. O przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola.

     5.  

     Zarządzenie wójta: 

     eduresized_002.jpg

      

     Zarządzenie dyrektora przedszkola:

      eduresized_001.jpg

      

      

     WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA:

     wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_przedszkola(6).docx

     (dostępny także w zakładce - O PRZEDSZKOLU - DOKUMENTY DO POBRANIA) -  wypełniają rodzice dzieci nowych, które nie uczęszczały do Przedszkola Publicznego w Janowicach Wielkich. Wniosek składa się w przedszkolu lub mailowo przedszkole@janowicewielkie.eu  do 31.03.2024 r.