Menu

 • Zasady rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2019-20

  Zasady rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2019-20

  Procedura rekrutacji dzieci do

  PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W JANOWICACH WIELKICH

  §1  Postanowienia ogólne

  1. Dzieci do publicznego przedszkola przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
  2. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.
  3. Ilekroć w niniejszej procedurze używa się określenia rodzice należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

   

  §2. Postępowanie rekrutacyjne

  1. Dzieci w wieku 5- 6 lat, z obszaru gminy Janowice Wielkie,oraz dzieci 3-4 letnie uczęszczające do przedszkola w roku poprzedzającym rekrutację są przyjmowane do przedszkola w pierwszej kolejności poza procesemrekrutacyjnym.
  2. Proces rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:
  1. Podanie do publicznej wiadomości przez organ prowadzący harmonogramu czynności związanych z rekrutacją.
  2. Podanie do publicznej wiadomości przez organ prowadzący przedszkole kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także punktów możliwych do uzyskania.
  3. Określenie liczby miejsc organizowanych w przedszkolu.
  4. Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkoli.
  5. Powołanie komisji rekrutacyjnej.
  6. Wydawanie i przyjmowanie „Wniosków o przyjęcie do przedszkola”.
  7. Ustalenie terminu i miejsca posiedzenia komisji rekrutacyjnej.
  8. Posiedzenie komisji rekrutacyjnej.
  9. Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych.
  10. Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnej.

   

  §3  Zasady postępowania rekrutacyjnego

  1. Postępowanie rekrutacyjne do publicznego przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.
  2. Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub deklarację rezygnacji w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
  3. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3 - 6 lat z zastrzeżeniem pkt. 4 zamieszkałe na obszarze gminy, Rodzic zobowiązany jest do przedłożenia stosownej dokumentacji potwierdzającej zamieszkanie na terenie gminy.
  4. Wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.
  5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach komisja kwalifikacyjna lub w ciągu roku dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
  6. Liczba oddziałów określona jest corocznie w „Arkuszu organizacji przedszkola” i w przypadku zgłoszenia do przedszkola mniejszej liczby dzieci ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.
  7. Dzieci zamieszkałe poza obszarem danej gminy mogą być przyjęte do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina dysponuje nadal wolnymi miejscami w przedszkolu.

   

  §4. Zasady ogłaszania rekrutacji

  1. Organ prowadzący podaje do publicznej wiadomości harmonogram czynności związanych z rekrutacją – do końca stycznia.
  2. Organ prowadzący podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także punktów możliwych do uzyskania – do końca stycznia.
  3. Każdy zainteresowany może zapoznać się z Procedurą Rekrutacji, która zamieszczona jest w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu.
  4. Procedura Rekrutacji może być przekazana osobom zainteresowanym w formie pisemnej na pisemny wniosek zainteresowanego.

   

  §5.  Składanie wniosków dotyczących rekrutacji

  1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica.
  2. Wniosek o przyjęcie do przedszkola składa się do dyrektora przedszkola–nie później niż do końca marca.
  3. Wniosek zawiera:
  1. imię i nazwisko kandydata, datę urodzenia oraz PESEL, a w przypadku braku  PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  2. imiona i nazwiska rodziców kandydata,
  3. adres zamieszkania i zameldowania rodziców i kandydata,
  4. adres poczty elektronicznej i numery telefonów,

   

  §6.  Kryteria rekrutacyjne

  1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, dotyczący wieku dziecka i miejsca zamieszkania na terenie gminy, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria mające jednakową wartość:
  1. Wielodzietność rodziny dziecka- oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;
  2. Niepełnosprawność dziecka;
  3. Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka;
  4. Niepełnosprawność obojga z rodziców dziecka;
  5. Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka;
  6. Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie –oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę,wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną;
  7. Objęcie dziecka pieczą zastępczą.
  1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowaniu rekrutacyjnego  lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, to na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący Są to:

   

  L.p.

  Kryterium

  Wartość kryterium

  w punktach

  Dokumenty potwierdzające kryterium

  1.

  Rodzice / opiekunowie prawni kandydata zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy.

               2

  Oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych

   

  2.

  Samotnie wychowujący rodzic / opiekun prawny kandydata  zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy.

   

               2

  Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego

   

  3.

  Do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata.

   

               1

  Oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych

   

  4.

  Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu wynosi

  co najmniej 7 godzin.

   

                1

  Deklaracja      rodziców / opiekunów prawnych

   

  1. W przypadku niedostarczenia dokumentów w terminie, a także wtedy, kiedy z dostarczonych dokumentów nie wynika jednoznacznie prawo do skorzystania z pierwszeństwa w przyjęciu do przedszkola, złożony wniosek jest traktowany tak samo, jak wniosek dotyczący dziecka niekorzystającego z kryteriów.
  2. Nie potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnej równoznaczne jest z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

   

  §7. Dokumenty rekrutacyjne

  1. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów dołącza się do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, są to:
  1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny z klauzulą: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
  2. Niepełnosprawność dziecka - Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.) Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
  3. Niepełnosprawność jednego lub obojga z rodziców - Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia1997 r. or ehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.) Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
  4. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz.721 ze zm.). Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
  5. Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie - Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu lub oświadczenie o samotnych wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
  6. Objęcie kandydata pieczą zastępczą - Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.z 2013 r. poz. 135 ze zm.).Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
  1. Oświadczenia, o których mowa powyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności   karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do  zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
  2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do organu prowadzącego o potwierdzenie tych okoliczności. Organ prowadzący potwierdza te okoliczności w ciągu 14 dni.
  3. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego spełnianie kryteriów dokumentowane jest oświadczeniami rodziców.

   

  §8.  Komisja Rekrutacyjna

  1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola – weryfikuje wnioski o przyjęcie do przedszkola i dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych – nie później niż w terminie 5  dni od ostatniego dnia na złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola.
  2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi co najmniej 3 przedstawicieli Rady Pedagogicznej. W przypadku, gdy nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu jest mniej, skład komisji rekrutacyjnej uzupełnia się o przedstawicieli lub przedstawiciela organu prowadzącego.
  3. Dyrektor wyznacza przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
  4. Przedszkolna  Komisja Rekrutacyjna weryfikuje spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.
  5. Posiedzenia Komisji zwoływane są przez jej Przewodniczącego.
  6. Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządza się protokoły, zawierające w szczególności:
  • datę posiedzenia,
  • imiona i nazwiska przewodniczącego i członków komisji,
  • informacje o podjętych czynnościach i rozstrzygnięciach,
  • podpisy przewodniczącego i członków.
  1. Do protokołu postepowania rekrutacyjnego dołącza się:
  • listę zweryfikowanych wniosków o przyjęcie do przedszkola,
  • informacje o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego,
  • listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
  • listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
  1. Przewodniczący Komisji wyznacza termin do złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach oraz zwraca się do organu prowadzącego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, o potwierdzenie tych okoliczności w terminie 3 dni od dnia ostatniego dnia złożenia wniosku o przyjęcie do przedszkola.
  2. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych natychmiast po weryfikacji wniosków.
  3. Rodzice potwierdzają wolę przyjęcia kandydata do przedszkola w formie pisemnego oświadczenia – do dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

   

  §9.  Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego

  1. Listy dzieci podaje Komisja Rekrutacyjna do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym  miejscu w siedzibie przedszkola –  nie później niż w terminie 5 dni od ostatniego dnia składania wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola. Listy zawierają imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

   

  §10.  Odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej

  1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
  2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem.
  3. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą uzyskało dziecko w postępowaniu rekrutacyjnym.
  4. Rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
  5. Dyrektor rozpatruje odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej w terminie 5 dni od dnia otrzymania odwołania.
  6. Rodzic, który nie zgadza się z decyzją dyrektora, jest uprawniony do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem dyrektora przedszkola.
  7. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dzieci zamieszkałych w danej gminie, przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia danego roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

   

  §11.  Postanowienia końcowe

  1. Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego dziecko zamieszkałe na obszarze gminy nie zostało przyjęte do przedszkola, dyrektor informuje o nieprzyjęciu dziecka organ prowadzący.
  2. Dane osobowe dzieci zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.
  3. Dane osobowe dzieci nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres 1 roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
  4. O przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola.

   

  Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2017-18, chcący,  aby ich dziecko kontynuowało wychowanie przedszkolne w Przedszkolu w Janowicach Wielkich,  wypełniają poniższą deklaracje do 28.02.2018 r.

  Deklaracja kontynuowania


   

  ZARZĄDZENIE  NR 1/2018

   

  Dyrektora  Przedszkola  Publicznego w Janowicach Wielkich

  z dnia 31 stycznia 2018 r.

   

   w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego do Przedszkola  Publicznego w Janowicach Wielkich Na podstawie   zarządzenia  Nr 6/2018 Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 31 stycznia 2018 r. zarządzam co następuje:

                                                                        § 1

  Określam następujące  terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego do Przedszkola Publicznego w Janowicach Wielkich  na rok szkolny 2018/2019:

   

  L.p.

  Rodzaj czynności

  Termin

  w postępowaniu rekrutacyjnym

  Termin

  w postępowaniu uzupełniającym

   

  1.

  Złożenie  wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

  1- 30 marca 2018 r.

   1-6 sierpnia 2018 r.

   

  2.

  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20 t ust. 7 ustawy

  do 5 kwietnia 2018 r.

  do 8 sierpnia 2018 r.

   

  3.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

  5 kwietnia 2018 r.

  8 sierpnia 2018 r.

   

  4.

  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

  do 9 kwietnia 2018 r.

  do 10 sierpnia 2018 r.

   

  5.

  Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów

  nieprzyjętych

  11 kwietnia 2018 r.

  16 sierpnia 2018 r.

   

  § 2

  Wykonanie zarządzenia powierzam  Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

   

  § 3

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia   postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018 / 2019.


                         

  WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA -     wypełniają rodzice dzieci, które nie uczęszczały do Przedszkola w Janowicach Wielkich. Wniosek składa się w przedszkolu  do 30.03.2018 r.

  Wniosek o przyjecie do przedszkola             

 • Informacje o przedszkolu

  Informacje o przedszkolu

   

   Przedszkole Publiczne  w Janowicach  Wielkich

  58-520 Janowice Wielkie; ul. Partyzantów 4

  INFORMACJE

  O PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM

  W JANOWICACH WIELKICH

        Przedszkole w Janowicach Wielkich powstało w 1955 roku. Mieściło się w pięknym, starym dworku, w którym w okresie przedwojennym mieszkała rodzina właściciela Fabryki Papieru. Budynek położony był w modrzewiowym parku z wieloma krzewami rododendronów i azalii. Od początku swojego istnienia do 1983 roku przedszkole  funkcjonowało pod patronatem Fabryki Papieru, a od 1984 roku podlegało Gminnemu Zespołowi Szkół, z nadzorem pedagogicznym Inspektora Oświaty  i Wychowania.

  Przedszkole Publiczne w Janowicach Wielkich od 1992 roku ma swoją siedzibę w budynku  Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich. Funkcjonują tu 3 oddziały przedszkolne: 3,4 i 5-latki. W przedszkolu pracuje :

      - dyrektor

      - 5 nauczycieli ( wszyscy nauczyciele są mianowani, 2 nauczycielki mają wykształcenie wyższe zawodowe, 3 nauczycielki wyższe magisterskie);

       - 1 opiekunka

  • 2 woźne oddziałowe
  • 1 sprzątaczka.

      Przedszkole organizuje dzieciom zajęcia dodatkowe, prowadzone przez nauczycieli-specjalistów z Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich. Są to:

     - 1 godzina religii w każdej grupie 5-latków  ( 1 x 60 minut  w tygodniu)

     - 1 godzina języka angielskiego w  grupie 5-latków ( 2x po 30 minut w tygodniu);

     - 1 godzina zajęć informatycznych w każdej grupie 5-latków  ( 1x60 minut w tygodniu) . Zajęcia te prowadzone są w gabinecie informatyki na terenie Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich

       - 1 godzina w tygodniu gimnastyki ogólnorozwojowej dla 5-latków. Zajęcia prowadzone są przez nauczycielkę  wychowania fizycznego w hali sportowej Gminnego Zespołu Szkół.

  Przedszkole w Janowicach Wielkich,  realizuje program wychowania przedszkolnego „ Od przedszkola do pierwszaka” wydawnictwa WSiP . Oprócz tego  obecnie realizuje również 3 programy własne opracowane przez Radę Pedagogiczną . Są to:

  1. Program Edukacji Ekologicznej   przyjęty do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 29.08.1998 roku.

  Szczególne działania podjęte przez przedszkole w minionych latach   to oprócz codziennej pracy z dziećmi:

     a/   coroczny  ( od  5 lat)  udział dzieci w konkursie ekologicznym organizowanym  przez Związek Gmin  Karkonoskich.  Jest  to  konkurs   plastyczny poprzedzony   wycieczką do Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami, gdzie dzieci poznają metody recyklingu oraz segregowania śmieci .

    b/  coroczny  udział dzieci w akcjach Sprzątanie Świata;

    c/  wycieczki   do gospodarstwa ekologicznego „Kowalowe  Skały” ;

    d/   wycieczki  do Banku Genów Nasiennych  - udział dzieci w warsztatach;

    e/    inne działania, które w ciągu roku podejmują nauczyciele, np.:

       - uczestnictwo dzieci w lekcji przyrody na terenie Szkoły Podstawowej;

       -  udział   dzieci     w warsztatach   pieczenia   chleba w Domu Pachnącym Chlebem, oraz

          piekarni w Janowicach Wielkich;

       - udział  dzieci  w warsztatach : „Robimy papier czerpany”;

      -  spotkanie     dzieci   z   Panią  hodującą zioła - rozmowie o  ziołach  i  ich 

         właściwościach zdrowotnych   oraz  o   sposobach   hodowli  a także  o  zdrowych

         słodyczach –  jogurcie  naturalnym, orzechach, miodzie, itp.;

      -  uczestnictwo dzieci w warsztatach filcowania wełny ;

      - samodzielnym ( na terenie przedszkola ) przygotowywaniu  zdrowego posiłku- kanapek,

        sałatek, ciasta ;

      - opracowywanie w każdej grupie  (wspólne z dziećmi ) kodeksów  zachowania.

     

  2. Program Edukacji Zdrowotnej  - przyjętym do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 13.10.2006 roku .

    Program ten jest podzielony na 3 obszary edukacyjne:

     - wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa ;

     - kształtowanie nawyków higieniczno kulturalnych

  -  cykl zajęć pt.: „ Będę bezpiecznym kierowcą”.

      Treści tego programu realizowane są przez cały rok i wplatane  w tygodniową tematykę   zajęć.

  Ciekawsze formy pracy z dziećmi w realizacji tego programu to:

      - coroczne spotkania z policjantem;

      - udział    w    programie  „PRZEDSZKOLAK    POD     PARASOLEM     POLICJI”,

        prowadzonego przez Panią st. as. Danuty  Razmysłowicz ;

     -  coroczna wycieczka do remizy Straży Pożarnej w Jeleniej Górze;

     -  coroczne     warsztaty    prowadzone   przez      studentów     pielęgniarstwa        Kolegium

         Karkonoskiego   w    Jeleniej   Górze   w    zakresie    udzielania    pierwszej    pomocy   –

         opatrywanie    ran,   usztywnianie   kończyn,   ćwiczenie   na     fantomach     sztucznego

        oddychania, wzywanie pomocy;

    -  coroczny    ( od 4 lat)   udział    dzieci   w   powiatowej   imprezie    organizowanej

       przez  komendanta    Straży    Miejskiej   w   Jeleniej  Górze  – „   Międzynarodowej 

       Olimpiadzie  Bezpieczeństwa Malucha”.

       Program podlega ewaluacji zawsze przed  wyjazdem dzieci na Olimpiadę Bezpieczeństwa Malucha ( podsumowanie informacji z etapowych konkursów wiedzy o bezpieczeństwie, konkurs grupowy i międzygrupowy na początku maja -  10-cioro dzieci, które  osiągną najlepsze wyniki  bierze udział w   Olimpiadzie).

  3. Program  „ Moja Europa”

  Program został przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej 25.06.2007 roku . Głównym założeniem programu jest przekazywanie dzieciom  treści związanych z miejscem w którym mieszkają, regionem i krajem. W późniejszym czasie dzieci poznają kraje sąsiednie oraz dalsze w Europie, hymn i flagę Unii Europejskiej, walutę, podstawowe słowa w danym języku.  Program podlega ewaluacji zawsze w ostatnim tygodniu maja, polegającej na grupowym i międzygrupowym konkursie wiedzy o Polsce  i  krajach Europy.

      Przedszkole pielęgnuje również własne  tradycje, zwyczaje i obrzędy, polegające przede wszystkim na corocznym organizowaniu uroczystości z  okazji:

      - Dnia Nauczyciela

     - Dnia Chłopaka i Dnia Kobiet

     -  przybycia do przedszkola Świętego Mikołaja

      - Jasełek i  spotkania wigilijnego  z rodzicami , wspólnego kolędowania;

      - balu karnawałowego;

      - Dnia Babci i Dziadka;

      - spotkania wielkanocnego z rodzicami;

      -  Dnia Matki i Ojca;

      - Dnia Dziecka;

      - uroczystego pożegnania absolwentów przedszkola

      -  urodzin  każdego dziecka

 • Rytm dnia przedszkolnego

  Rytm dnia przedszkolnego

  RAMOWY ROZKŁAD DNIA

  PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

  W JANOWICACH WIELKICH

  NA ROK SZKOLNY 2019-2020

  PRZEDSZKOLE JEST CZYNNE W GODZ.  OD 6.30 DO 16.00

   

  6.30 -  8.15.           ● schodzenie się dzieci

                                ● zabawy i czynności dowolne podejmowane przez dzieci

                                ●  zabawy i zajęcia w małych grupach, inspirowane przez

                                    nauczyciela;

                                ●  ćwiczenia ruchowe

                                ● planowane przebiegu dnia

   

  8.20.- 8.45           śniadanie

   

  8.45-11.40 -12.05  ●  planowanie przebiegu dnia

                                 ●   ćwiczenia gimnastyczne

                                 ●  zajęcia edukacyjne

                                 ●  inne czynności podjęte przez dzieci i inspirowane

                                     przez  nauczyciela w ranku

                                      ●  zabawy dowolne

                                      ●  spacery, wycieczki, imprezy kulturalne

                                 ●  gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe w hali lub na  

                                     palcu zabaw

                                      ●  obserwacje przyrodnicze

   

  11.40- 12.05        obiad gr. 3 i 4 LATKI

   

  12.05.-12.25       obiad gr. 5,  5-6,  i 6-LATKI  

   

  12.05 – 16.00     ●  słuchanie bajek czytanych przez nauczycieli lub muzyki

                                   relaksacyjnej 

                              ●  rozchodzenie się dzieci ( minimum  programowe)

                              ●  kontynuacja działań podjętych przed południem 

                              ●  zabawy dowolne, tematyczne i dydaktyczne w sali lub na

                                  placu zabaw

                              ●  zajęcia dodatkowe dla gr. I i II

                              ● uroczystości przedszkolne

                              ●  czynności przygotowawcze do dnia następnego

                              ●  prace gospodarcze i porządkowe

                              ● rozchodzenie się dzieci

 • Harmonogram dowożenia dzieci

  Harmonogram dowożenia dzieci

  ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSU SZKOLNEGO

  od  02.09.2019 r.

   

   1. Przywóz uczniów do szkoły
                                          Trzcińsko Krzyż       720

                                          Trzcińsko Kościół     721

                                          Trzcińsko 41            723

                                          Trzcińsko 26            724

                                          Trzcińsko 15            725         

                                          Komarno Pętla          735

                                          Komarno Kościół       736

                                          Komarno Średnie       737

                                          Komarno Dolne          739

                                          Radomierz 7             740

                                          Radomierz Sklep      743

                                          Mniszków 48             735

                                          Mniszków 28             737

                                          Mniszków 16             738

                                          Mniszków 7               739

                                          Miedzianka 16           744

     2. Odwozy uczniów

                                          Trzcińsko                                1240

                                          Radomierz-Komarno                 1240

                                          Radomierz                               1315

                                          Radomierz- Komarno                1500

                                          Trzcińsko                                 1500

                                           Mniszków + Miedzianka              1520

   

 • Co potrafi dziecko 2,5 , 3, 4, i 5 -letnie

  Co potrafi dziecko 2,5 , 3, 4, i 5 -letnie

  Rozwój dziecka 2 i pół, 3, 4, 5 - letniego

  ROZWÓJ DZIECKA DWU I PÓŁ, TRZYLETNIEGO

  1. Ogólna charakterystyka dziecka

        W pracy z małymi dziećmi należy przede wszystkim liczyć się z dużą wrażliwością ich układu nerwowego oraz ze słabą wrażliwością na infekcje. Potrzebna jest zatem atmosfera pełna pogody i radości. Ważne jest również, aby dzieci jak najdłużej przebywały na powietrzu o każdej porze roku.

     Dzieci dwu i pół-, trzyletnie łatwo ulegają zmęczeniu, lecz szybko regenerują swe siły. Na krótko również potrafią skupić się na jednym przedmiocie, stąd też krótkotrwały wysiłek należy przeplatać częstym odpoczynkiem, umożliwiającym zmianę pozycji ciała i zaspokajającym potrzebę ruchu. Ważnym zadaniem jest też przystosowanie dzieci do nowego środowiska, gdyż są one jeszcze egocentryczne, co utrudnia orientację w otoczeniu. Brak umiejętności samoobsługowych powoduje uzależnienie od pomocy dorosłych. Małe dzieci łatwo tracą poczucie bezpieczeństwa, które jest niezbędnym warunkiem równowagi psychicznej, dlatego ważna jest obserwacja jego zachowania, aby wiedzieć i orientować się, kiedy potrzebna jest ingerencja, kogo trzeba ośmielić, kogo pocieszyć lub też zachęcić do zabawy.

         Kontakty okolicznościowe z dziećmi występują podczas całego dnia przedszkolnego. Obfitują one niejednokrotnie w różne nieprzewidziane sytuacje, na które trzeba umieć właściwie reagować. Gotowość do dzielenia z dziećmi ich przeżyć, poznawanie dziecięcych zainteresowań, przychodzenie z pomocą w razie potrzeby, sprawiedliwe rozstrzyganie sporów, wszystko to wychowuje dziecko, zbliża je do wychowawcy oraz umacnia poczucie bezpieczeństwa.

     Pozostawiając dziecku możliwie dużo swobody, trzeba ją jednak ograniczyć wymaganiami racjonalnego trybu życia i koniecznością przestrzegania norm współżycia społecznego, gdyż atmosferę spokoju warunkuje ład i porządek w przedszkolu. Do tego niezbędne jest pewne zdyscyplinowanie dzieci zgodne z ich możliwościami rozwojowymi. Aby to osiągnąć należy ustalić najważniejsze zasady i zwyczaje obowiązujące w zabawie, we wzajemnym współżyciu. Dobrą metodą są objaśnienia połączone z pokazami. Prace nauczycielki ułatwia naturalna skłonność małego dziecka do naśladownictwa, podatność na sugestie słowa. Trzylatek chętnie podporządkowuje się wychowawcy stawiającemu wymagania w sposób łagodny, ale stanowczy, bez okazanego zdenerwowania, które potem udzieliłoby się dziecku i wyzwalało w nim chęć przekory.

     Kontakty małych dzieci z otoczeniem utrudnia ich mało komunikatywna mowa. Myślenie dopiero wchodzi w fazę konkretno - wyobrażeniową. Dlatego też nauczycielka nie powinna używać słów, które nie są dziecku jeszcze znane. Słowom powinno z reguły towarzyszyć działanie. Dzieci 2 i pół-, 3 - letnie interesują się bardzo wzajemną przynależnością np. dziecko łączy filiżankę ze spodkiem, lokomotywę z wagonem. Ułatwia to wdrażanie dziecka do utrzymywania porządku np. lalki mieszkają w pokoiku dla lalek, a każdy wiesza swoje ubranie na swoim znaczku. Małe dzieci chętnie bawią się samotnie lub we dwójkę. Nie potrafią jeszcze bawić się razem, choć chętnie obok siebie przebywają. Próby współdziałania w zabawie mają często charakter czysto zewnętrzny np. (sypanie piasku do tego samego wiaderka, zabawa zbiorowa w naśladowanie jadących samochodów.) Zabawki powinny występować w kilku egzemplarzach, aby zmniejszyć okazje do ewentualnych sporów. Poza też zabawkami należy im też udostępnić materiał do rysowania i malowania.

  2. Rozwój somatyczny i aktywność ruchowa.

  W tym okresie kościec dziecka jest wrażliwy i giętki. Stawy cechuje duża ruchomość, wiązadła stawowe są słabe i rozciągliwe. Bardzo słaba jest też muskulatura. Włókna mięśniowe zawierają dużo wody, są wiotkie i cienkie, wskutek czego dziecko jest niewytrzymałe na wysiłek fizyczny. Męczy je jednostajna pozycja oraz monotonny i dłużej trwający ruch. Dla tych dzieci zorganizowane zajęcie nie powinno przekraczać 10 minut. Forma realizacji programu jest praca w małych grupach. Konieczne jest również przebywanie na świeżym powietrzu, a także możliwość odpoczynku w ciągu dnia. W tej fazie wieku łatwo może wytworzyć się wadliwa postawa ciała przy nierównomiernym rozkładzie ruchu i spoczynku.

  3. Rozwój emocjonalny i społeczny.

  Wiek ten cechuje wzbogacenie się i duże zróżnicowanie życia uczuciowego. Można zaobserwować w zachowaniu się dzieci takie uczucia jak: gniew, strach, radość, wstyd, niechęć czy też zazdrość. Te uczucia pojawiają się w sposób wyrazisty, gdyż dziecko nie umie maskować i tłumić swoich przeżyć uczuciowych. Uzewnętrzniają się one w zachowaniu, okrzykach i w słowach. Służą one do wyrażania emocji, których podłożem są z kolei potrzeby. W tej fazie życia przedszkolnego uczucia dzieci cechuje afektywność i impulsywność. Emocje silne gwałtowne, choć krótkotrwałe, łatwo u dziecka powstają i wybuchają na zewnątrz. Często trwają tylko kilka minut, nagle powstają i nagle się kończą. Dziecko przechodzi łatwo z jednego nastroju emocjonalnego w drugi, diametralnie od niego różny. Zmartwione i zapłakane, za chwile śmieje się i cieszy.

  4. Sprawności komunikacyjne.

  Pod koniec trzeciego roku życia wychowywane w sprzyjających warunkach środowiskowych, mają już opanowane podstawy języka ojczystego i to zarówno od strony leksykalnej jak też gramatycznej. Oczywiście chodzi tu o praktyczną znajomość języka, które przejawia się w rozumieniu skierowanych do dziecka wypowiedzi innych osób. Jednakże zasób słownictwa dziecka trzyletniego jest jeszcze niewielki a system gramatyczny nie w pełni poznany i utrwalony. Mowa w tym wieku ma przede wszystkim charakter sytuacyjny i synpraktyczny tj. dziecko nie przekracza na ogół w swych wypowiedziach czynności bezpośrednio wykonywanych i osób, z którymi pozostaje w danej chwili w kontakcie bezpośrednim.

  5. Moralność i osobowość dziecka.

  Rozwój moralny polega na przyswajaniu różnorodnych reguł form postępowania i zastosowaniu ich w stosunkach międzyludzkich. Dziecko stopniowo przyswajając sobie normy i reguły postępowania uczy się postępować zgodnie z nimi. Małe dziecko nie ma wrodzonego poczucia dobra i zła. Okres ten nazywany jest okresem anomii moralnej. W tym stadium moralności dziecko przyjmuje określone normy i zasady postępowania narzucone mu przez dorosłych. Przestrzega ich nie dlatego, że uważa zachowanie norm za wartościowe, lecz po to, by sprostać wymaganiom dorosłych, gdyż są oni dla dziecka bezwzględnym autorytetem i wzorem właściwego postępowania.

  6. Co potrafi dwu i pół, trzylatek.

  - Myje ręce i twarz, nie mocząc ubrania i wyciera je ręcznikiem,

  - Potrafi samodzielnie jeść, doskonali te umiejętność w zabawie lalkami,

  - Stara się wyręczać dorosłych w prostych czynnościach, np. podaje różne przedmioty.

  Wiele jednak zależy od tego:

  - Na ile dorośli pozwalają dziecku na samodzielne choć niezdarne wykonywanie czynności samoobsługowych,

  - W jakim stopniu dziecko zachęcane jest do radzenia sobie w sytuacjach życiowych,

  - Czy dorośli okazują mu radość, gdy upora się z wykonaniem czynności samoobsługowych,

  - Trzeba kształtować w dziecku poczucie odpowiedzialności za to co czyni,

  - Zadbać o to, aby dziecko respektowało zasady dobrego zachowania w domu, w przedszkolu, w sklepie, itp.

  - Skuteczne jest też rozwijanie u dziecka skłonności prowadzenia do końca wykonywanych czynności.

  Ważne jest, aby dorosły:

  - Był przy dziecku i podtrzymywał w osiągnięciu celu: ma zachęcać, przypominać i podpowiadać, to co dziecko ma robić,

  - Okazywać radość, gdy dziecko osiągnie cel, gdyż w ten sposób dziecko uczy się odczuwać zadowolenie z wykonywania czynności.

  - Należy być cierpliwym i systematycznym, bo dziecko musi wiele razy wykonywać czynność nim ją opanuje a potem ćwiczyć, aby przybrała postać nawyku.

  ROZWÓJ DZIECKA 4 - LETNIEGO

  W wieku 4 lat rozpoczyna się okres średniego dzieciństwa, który trwa do 6 roku życia. Dziecko, które rozpoczyna ten etap życia charakteryzuje poziom rozwoju motorycznego i sensorycznego, umożliwiający mu poruszanie się w najbliższym otoczeniu i docieranie do interesujących je obiektów, traktowanych przez nie jako istniejące realnie.

  1. Rozwój somatyczny i aktywność ruchowa.

     Dziecko wkraczające w okres średniego dzieciństwa ma wszystkie zęby mleczne swobodnie porusza się chodząc i biegając, jest dość samodzielne w zakresie samoobsługi. Zmiany wzrostu i wagi ciała są znacznie mniejsze niż do tej pory. Następuje wydłużenie ciała pod wpływem szybszego rośnięcia kończyn. Dziewczynki rozwijają się szybciej niż chłopcy.

  W średnim dzieciństwie obserwuje się wzrost sprawności motorycznej, pojawiają się nowe umiejętności, proste ruchy łączone są w kombinacje ruchowe, np. bieg i skok, bieg i kopnięcie piłki, chwyt i rzut piłką. O 4-latkach mówi się, że są nie do opanowania w każdym rodzaju aktywności. Jest to spowodowane dużą potrzebą ruchu. Dziecko 4-letnie nie potrafi długo skupić się na wykonywanej czynności, dlatego często zmienia rodzaje zajęcia ruchowego. Ważną rolę w uczeniu ruchów odgrywają wzorce kulturowe, które różnice związane z płcią; chłopcy uzyskują lepsze wyniki w czynnościach wymagających więcej energii i siły, dziewczynki zaś przewyższają chłopców w czynnościach motorycznych (skakanka) oraz precyzji (rysowanie, pisanie). W zakresie motoryki małej dzieci 4-letnie są samodzielne w ubieraniu i rozbieraniu, jedzeniu. W rysunkach stosują schematy przedmiotów i człowieka, komponują rysunek o wielu obiektach. 4-latki są nie do opanowania ruchowo; biją, kopią, rzucają kamieniami, niszczą przedmioty, uciekają.

  2. Procesy poznawcze

  A. Sprawności percepcyjne

  W wieku 3, 4 - lat dzieci odróżniają pismo od tego, co nim nie jest. Ujmują pismo całościowo. Dzieci 4-letnie potrafią kopiować koło, krzyżyk, szyny, umiarkowanie dokładnie kopiują kształty liter. Wzrasta zdolność rozróżniania barw i ich odcieni, wzrasta wrażliwość słuchowa. Czas ujmują 4-latki subiektywnie, choć lepiej niż 3-latki. Poprawnie podają kolejność zdarzeń i ujmują je jako przewidywalne. 4,5-latki wykazują zainteresowanie literami i cyframi, czasem umieją całkiem nieźle liczyć.

  B. Pamięć

     W miarę dojrzewania dzieci utrzymują w umyśle coraz większą liczbę liter, słów, cyfr. Mogą odtworzyć szereg złożony z 4 cyfr. Są zdolne do stosowania strategii powtarzania materiału do zapamiętania.

  C. Czynności myślowe

  - Szeregowanie - 47% 4-latkow tworzy małe szeregi z patyczków różnej długości.

  - Klasyfikacja - 4-latki opanowują w niej poziom podstawowy, gdzie wystarczają informacje percepcyjne, odkrywane samodzielnie. Informacje podawane przez dorosłych są nieprzydatne.

  D. Symboliczna reprezentacja rysunku

  Badacze określają ten okres jako idioplastykę, realizm intelektualny, okres schematu uproszczonego. Zestawiając proste kształty dzieci rysują to co widzą w danym obiekcie. Ich rysunki są symbolami, które przypominają elementy rzeczywistości.

  E. Sprawności językowe i komunikacyjne

  - Słownictwo - mają tendencje do tworzenia neologizmów, stosując poprawnie ojczyste reguły gramatyczne. Pełnia one funkcje wypełniania luk, gdy dziecko nie znajduje w swoim zasobie słów słownictwa na określenie jakiegoś obiektu.

  - Narracja - dzieci coraz częściej odróżniają opowiadania od innych form wypowiedzi. Opowiadania przedstawiają najczęściej konflikty interpersonalne. W 4 roku życia wzrasta znajomość nazw stanów emocjonalnych, czynności umysłu, zachowań społecznych. Bogaci się i doskonali struktura opowiadania dziecka. Można w nim znaleźć wszystkie elementy i struktury opowiadania. W wieku 4 lat dzieci wprowadzają opisy czasu.

  - Konwersacje - doskonali się umiejętność ich prowadzenia. Szczególną rolę w rozmowie odgrywają pytania. Służą one nawiązaniu i podtrzymaniu kontaktu oraz zdobyciu informacji.

  Tendencja do zadawania pytań zwiększa się wraz z wiekiem i największa jest w 4, 5 roku życia. Jest to wiek pytań. Do 5 roku życia rośnie liczba pytań, przez które dziecko zmierza do wyjaśnienia i uporządkowania wiedzy o świecie. Potem liczba ta spada.

  - Wyobraźnia - wydaje się ona nie mieć w tym wieku żadnych granic. Dzieci wymyślają towarzyszy zabaw i różne wymyślone historie. Dla dzieci w tym wieku granica między rzeczywistością a fikcją jest bardzo cienka.

  3. Emocje

     Dzieci 4-letnie lepiej rozumieją emocje własne i innych osób, zdobywają umiejętności regulowania ekspresji własnych emocji. W 4 roku życia nazwy stanów i przeżyć uczuciowych stanowią 6,6% wszystkich nazw czynności wyrażanych czasownikowo. Potrafią właściwie oceniać przyczyny podstawowych reakcji emocjonalnych, jednak są skłonne zwracać uwagę raczej na czynniki zewnętrzne wywołujące emocje niż wewnętrzne. Dzieci 4-letnie są nie do opanowania emocjonalnie. Głośny, niemądry śmiech występuje na przemian z napadami złości. Mówi brzydkie słowa, powraca do nich z upodobaniem i rymuje je, zarykując się śmiechem - tzn., że zdaje sobie sprawę z ich niestosowności.

  Lęki

  W tym wieku przeważają lęki słuchowe, np. odgłosy silników oraz: lęk przed ciemnością dzikimi zwierzętami, wyjściem matki. Rozładowanie napięć emocjonalnych odbywa się przez: ssanie palca podczas snu, pobudzenie motoryczne - dziecko ucieka, kopię, pluje, obgryza paznokcie, dłubie w nosie, robi miny; pobudzenie werbalne - puszenie się i przechwalanie, celowe używanie brzydkich słów. Występują lęki i koszmary senne, potrzeba oddawania moczu podczas podniecenia emocjonalnego, ból  brzucha, a nawet wymioty w momencie stresu.

  4. Rozwój społeczny

  Dla dzieci w wieku przedszkolnym dobra szkoła społecznego uczenia się jest zabawą. Szczególnie ważne są zabawy w role, które pozwalają odkrywać reguły związane z daną rolą. Zabawa dobrze służy zrozumieniu przez dzieci społecznych ról dorosłych - rodzinnych, zawodowych. Przyjmują je zgodnie z płcią. W wieku 3-6 lat stabilizują się zabawy samotne i równoległe (obserwacja zabaw innych). Zajmują one połowę czasu przeznaczonego na zabawy. Wzrasta również poziom empatii, czyli rozumienia stanów emocjonalnych innych osób. Dzieci 3-4 letnie są bardziej skłonne odpowiadać prospołecznie na zmartwienia dzieci, z którymi weszły w koleżeńskie relacje niż na kłopoty innych.

  Dziecięce przyjaźnie

  W wieku przedszkolnym dzieci rozumieją niezwykły charakter kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń. Przyjaciel jest wyróżniany jako partner zabawy, przyjaciele dzielą się zabawkami, do przyjaciela częściej niż do innych kierowane są prośby, pozdrowienia. Przyjaciele częściej przebywają ze sobą, rozmawiają, patrzą na siebie. W wywiadzie na temat przyjaciela młodsze dzieci przedszkolne częściej niż starsze zwracają uwagę na cechy zewnętrzne, aż 63% dzieci wskazuje na uczucia, a w sytuacjach sprzyjających powstawaniu przyjaźni 53% dzieci wskazuje na pomaganie. Niemniej jednak przyjaźnie w wieku przedszkolnym są zwykle nietrwałe, a niektóre dzieci (np. agresywne), mają trudności z zawieraniem przyjaźni.

  Negatywne zachowania dziecka

  4-latki są nie do opanowania w stosunkach międzyludzkich. Uwielbiają przeciwstawiać się poleceniom rodziców. Nie skutkują nawet surowe kary. 4-latek puszy się, przeklina, przechwala, prowokuje. Między 4-7 rokiem życia wzrasta agresja zorientowana na osobę (agresja wroga). Jest ona obliczona na sprawienie bólu innej osobie zarówno przez odwet, jak i sposób ustalenia dominacji. Chłopcy są bardziej agresywni niż dziewczynki, bardziej skłonni bić się, popychać, obrażać, grozić pobiciem.

  Stosunki rodzice - dzieci

  Dużym autorytetem są dla 4-latków rodzice, ale dzieci sprzeciwiają się tym autorytetom. Mają przemożny pęd do przeciwstawiania się wszelkim zasadom, choć w końcu ulegają i podporządkowują się.

  5. Rozwój moralny

  Jest on ściśle związany z rozwojem poznawczym, uczuciowym i społecznym. Wiąże się z poznaniem reguł obowiązujących w grupie społecznej, odróżnianiem dobra od zła oraz doświadczania poczucia winy i wstydu. Od około 4 roku życia dzieci zaczynają odczuwać wewnętrzny hamulec, chociaż nie rozumieją jeszcze podstawy nakazów i zakazów. Istotną rolę w tym względzie odgrywa rozumienie przeżyć innych osób oraz rozwój takich uczuć, jak wstyd i wina.

  6. Osobowość dziecka

  Rozwój osobowości dziecka postępuje równocześnie z jego rozwojem społecznym, emocjonalnym i poznawczym. Zasadniczą rolę w kształtowaniu się osobowości odgrywa proces identyfikacji. Wtórna identyfikacja występuje po 3 roku życia jako usiłowanie upodobnienia się do modela. Małe dziewczynki zaczynają identyfikować się z matką, a chłopcy z ojcem.  Chłopcy obserwują i naśladują chłopięce zachowania, ponieważ są za nie nagradzani, natomiast dziewczynki są nagradzane za zachowania dziewczęce. W wieku przedszkolnym rozwija się zdolność samokontroli, czyli działania zgodnie z oczekiwaniami autorytetów. Podstawą wszystkich form kontroli jest zdolność do powstrzymania się od natychmiastowego reagowania na pobudzenia i planowanie działania. Dopiero w 4 roku życia dzieci zaczynają świadomie kontrolować intensywność swoich emocji. Zaczynają też planować swoje działania, chociaż zwykle nadal nie odnoszą sukcesu. Stopniowo stają się coraz bardziej zdolne do planowania swoich działań, są w stanie dostosować się do próśb i zaleceń rodziców oraz kulturowych norm, bez konieczności zewnętrznej kontroli. W okresie średniego dzieciństwa zaczyna się rozwijać obraz własnej osoby jako zestaw przekonań o swoich własnych cechach. Obraz własnej osoby jest bardzo konkretny. Składają się na niego: imię posiadane, rzeczy, codzienne zachowania. Odróżnianie siebie od innych wyraża się m. in. w używaniu zaimków osobowych "mój" i "twój". W sytuacjach konfliktowych używanie określenia "to moje" nie jest wyrazem samolubstwa dziecka, lecz znakiem wytyczania granicy między "ja" i "innymi", a więc jest przejawem rozwoju osobowości. Odróżnianie siebie od innych pozwala dzieciom zarówno współdziałać ze sobą w zabawie, jak i rozwiązywać konflikty. W wieku przedszkolnym kształtuje się również samoocena, czyli zespół sądów o własnej wartości. Zajmuje ona szczególne miejsce w rozwoju obrazu własnej osoby. Powoduje, iż sądy opisowe na swój temat utrwalają się.

  ROZWÓJ DZIECKA 5 - LETNIEGO

  1. Średnie dzieciństwo - wiek przedszkolny

  Okres średniego dzieciństwa, zwany także wiekiem przedszkolnym, trwa od 4. do 6. r. ż. Dziecko, które rozpoczyna ten etap życia, charakteryzuje poziom rozwoju motorycznego i sensorycznego umożliwiający mu poruszanie się w najbliższym otoczeniu i docieranie do interesujących je obiektów traktowanych przez nie jako istniejące realnie, noszące cechy stałości i obiektywności. Dziecko we wczesnym dzieciństwie zdobyło wiele doświadczeń na temat właściwości obiektów fizycznych oraz relacji między nimi. Nabyło umiejętności:  rozwiązywania problemów w działaniu oraz przez kombinacje myślowe.  Opanowało niejęzykowe i językowe sposoby porozumiewania się z innymi. Wzbogaciło swój słownik do tego stopnia, że potrafi porozumiewać się z dorosłymi w sprawach codziennych oraz przyswoiło podstawy systemu gramatycznego języka, co zapewnia mu rozumienie i budowanie zdań poprawnych gramatycznie. Przywiązanie w relacjach z dorosłymi jest podstawą rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka.

  2. Rozwój somatyczny i aktywność ruchowa.

  Początek okresu średniego dzieciństwa wyznaczają wyraźne osiągnięcia w rozwoju somatycznym i motorycznym. Dziecko wkraczające w ten okres ma wszystkie zęby mleczne, swobodnie porusza się chodząc i biegając, jest dość samodzielne w zakresie samoobsługi. Zmiany dotyczące wzrostu i wagi ciała nie są już tak intensywne jak w poprzednim okresie. Wyraźne zmiany zaznaczają się w proporcjach części ciała: następuje wydłużenie ciała pod wpływem szybszego rośnięcia kończyn. Około 5. r. ż. nieznacznie powiększa się mózgowa część czaszki, natomiast rozrasta się część twarzowa. Badania wykazują, iż na zmiany w rozwoju fizycznym dzieci mają wpływ: płeć, warunki środowiskowe, rasa.

  Dziewczynki rozwijają się szybciej niż chłopcy. Dzieci wychowywane w dobrych warunkach (pod względem odżywiania) są wyższe w porównaniu z dziećmi wychowywanymi w gorszych warunkach, a różnice te nie są tak widoczne w wielu krajach uprzemysłowionych. Dzieci, które chorują - rosną wolniej. Nieodpowiednia opieka może spowodować znaczne odchylenia od norm wzrostu i wagi, jednak przy odpowiedniej pielęgnacji, u dzieci tych szybko następuje samo korekta rozmiaru ciała.

  W 5 roku życia obserwuje się wzrost sprawności motorycznej. Opanowane już ruchy i czynności ulegają wyraźnemu doskonaleniu, pojawiają się nowe umiejętności; proste ruchy łączone są w kombinacje ruchowe. Dziecko 5 - letnie swobodnie chodzi i biega; opanowuje kombinacje czynności ruchowych takich jak bieg i skok, bieg i kopnięcie piłki, chwyt i rzutpiłką. Zwykle opanowuje kilka czynności ruchowych jednocześnie. Uczy się jeździć nałyżwach, rolkach, rowerze, tańczyć, pływać, wspinać na drzewa. Duża potrzeba ruchu, zwana "głodem ruchu", powoduje, że dziecko jest bardzo ruchliwe. Nie potrafi długo skupić się na jednej czynności, toteż często zmienia rodzaj zajęcia ruchowego. Z tej samej przyczyny nie jest w stanie przez dłuższy czas towarzyszyć czynności dorosłego. Niemniej jednak dziecko 5 letnie zwraca coraz częściej uwagę na efekt własnych działań i przeżywa radość z osiągnięć ruchowych. Sukcesy zaś skłaniają je do wielokrotnego powtarzania czynności sprawiającej przyjemność, co sprzyja uczeniu się ruchów. Ważną rolę w uczeniu ruchów odgrywają wzorce z otoczenia dziecka. Kulturowe uwarunkowania wzmacniają także zaznaczające się w tym okresie zróżnicowanie ruchów związane z płcią. Chłopcy uzyskują lepsze niż dziewczynki wyniki w czynnościach, które wymagają większej energii i siły (bieganie, skakanie w dal, rzucanie piłką, kopanie). Dziewczynki zaś przewyższają chłopców w sprawnościach motorycznych, które wymagają równowagi i rytmiczności (np. skakanie na skakance) oraz precyzji (rysowanie, pisanie).

  3. Sprawności percepcyjne

  W średnim dzieciństwie kontynuowane są trendy rozwoju percepcyjnego, zapoczątkowane we wczesnym dzieciństwie. Postępujące dojrzewanie mózgu sprzyja lepszej integracji sensomotorycznej. W efekcie dzieci 5 letnie są w stanie np. śledzić wzrokiem poruszającą piłkę i chwytać ją. Potrafią rozpoznawać kilka kształtów geometrycznych.

  Dzieci 5 - letnie rozróżniają barwy i odcienie barwne. Opanowują nazwy kolorów i poprawnie stosują je w odniesieniu do barw podstawowych. Wzrasta wrażliwość słuchu muzycznego. Obserwuje się wzrost zdolności rozpoznawania melodii, 5 - latki zdolne są do utrzymania tonacji i rytmu melodii.

  U dzieci 5 - letnich można stwierdzić pewien stopień rozumienia procesu zapamiętywania, na co wskazują ich wypowiedzi. Dzieci 5 - letnie często błędnie oceniają swoje możliwości zapamiętywania.

  4. Czynności myślowe

  W wieku 5 - lat pojawia się tzw. szeregowanie systematyczne. Jest to dominujący sposób rozwiązywania zadań wymagających grupowania elementów według uporządkowanych różnic między nimi. Rozwój umiejętności szeregowania jest związany ze zdolnością do wyobrażenia sobie czynności przy użyciu symboli.

  5. Wyobraźnia

  Podkreślane jest często, że dzieci w wieku przedszkolnym mają bujną wyobraźnie. Potrafią zmyślać rozmaite fakty i zdarzenia, które nie mają miejsca w rzeczywistości, przeżywają bajki zarówno czytane jak też i oglądane. Z drugiej jednak strony dzieci 5 - letnie pojmują dobrze przede wszystkim to, co uchwytne i konkretne, z czym można się zapoznać bezpośrednio w działaniu.

  6. Zabawa

  Należy podkreślić, że zabawy u 5 - letnich dzieci stają się prawdziwymi zabawami wspólnymi. Wymaga ona zaakceptowania przez uczestników wspólnych reguł. Dzieci muszą jakby podzielić się rolami. Wszelkie niezgodności i stawianie na swoim powoduje konflikty w grupie dziecięcej. W zabawie dziecko poznaje role społeczne, uczy się reguł zachowania i jak ich przestrzegać. Tworzą się pierwsze dziecięce przyjaźnie. Rozwijają się prospołeczne zachowania, jednocześnie występują zachowania negatywne.

  7. Rozwój emocjonalny

  5 - latek rozumie emocje własne i innych osób. Potrafi ocenić przyczyny reakcji emocjonalnych oraz przewidzieć zachowania związane z wyraźnymi emocjami. Nabywa procedur zaradczych, które pozwalają mu manipulować przeżyciami innych osób. Rozwijają się uczucia związane z samooceną.

  8. Rozwój moralny

  Pięciolatek zdobywa wiedzę o tym, że jakie są wymagania dorosłych wobec niego. Stara się tak postępować by ich zadowolić co z kolei przyniesie korzyści jemu samemu. Dziecko w tym okresie kieruje się własnym interesem, czuje się ośrodkiem świata i uważa za dobre to co jest dobre dla niego. Dopiero z czasem zaczyna wartościować świat przez pryzmat otaczających ją ludzi. Naśladuje wzory zachowań dorosłych, których darzy szacunkiem, dziecko stopniowo dochodzi do uwewnętrznienia narzuconych z zewnątrz reguł postępowania. Zaczyna uznawać pewne normy nie dlatego, że wymagają tego dorośli, ale dlatego że samo uznało ich za słuszność. Każde dziecko konstruuje w toku życia ocenę samego siebie i otaczającego świata. Nowe zdarzenia, które doznaje są interpretowane w zależności od nagromadzenia wiedzy, czyli od doświadczeń w danej dziedzinie. Sprzyja to ocenianiu odbieranych bodźców z otoczenia.

 • PODZIĘKOWANIA

  PODZIĘKOWANIA

  PODZIĘKOWANIA - Obrazek 1

  DZIECI 5-6 LETNIE

  Z    PRZEDSZKOLA    PUBLICZNEGO

  W   JANOWICACH WIELKICH

  SKŁADAJĄ SERDECZNE     PODZIĘKOWANIE

  STARSZEMU  KOLEDZE

                                         JULIUSZOWI  AMELJAN-KOWALSKIEMU

                               ZA PROPAGOWANIE CZYTELNICTWA ORAZ WSPÓLNE ZABAWY KONSTRUKCYJNE  KLOCKAMI

                                                LEGO ORAZ CLIKS

                                           W ROKU SZKOLNYM 2015-2016.

  Dzięki tym zajęciom dzieci miały możliwość rozwijania umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się.  Poprzez wspólną zabawę uczyły się wykonywania różnych operacji przestrzennych, wydzielania obszarów, określania  kierunków.    Zajęcia te rozwijały wyobraźnię oraz kreatywność dzieci, ułatwiały przedszkolakom przyswajanie pojęć matematycznych przez samodzielne zdobywanie doświadczeń.

  Janowice Wielkie; 29.06.2016 r.